Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Bod 1.1

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky záväzné právne vzťahy vo veciach Zmlúv o dielo uzatvorených medzi spoločnosťou 3PO SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „zhotoviteľ ”) a každou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „objednávateľ”), ktorá je objednávateľom podľa príslušnej Zmluvy o dielo a týmito VOP.

Všeobecné obchodné podmienky sú vydané v zmysle §52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bod 1.2

Zmluva o dielo je dojednaním medzi spoločnosťou 3PO SLOVAKIA, s.r.o. – zhotoviteľom a fyzickou alebo právnickou osobou – objednávateľom o podstatných náležitostiach zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o dielo, a to najmä o predmete, druhu, termíne dodania objednaného tovaru, množstve plnenia, cene, splatnosti a iné.

 

Článok 2

Uzavretie Zmluvy o dielo a odstúpenie spotrebiteľa

Bod 2.1

Zmluva o dielo je uzatvorená v okamihu, keď po zaslaní objednávky (náležitosti upravuje článok 5 týchto VOP) objednávateľom zhotoviteľ pripraví a zašle objednávateľovi cenovú ponuku s prílohami, ktorá bude následne objednávateľom akceptovaná. Za akceptáciu cenovej ponuky objednávateľom sa považuje jej potvrdenie elektronickou poštou. Zmluva o dielo sa stáva platnou a účinnou od okamihu prejavu vôle objednávateľa o akceptácii cenovej ponuky. Realizáciou predmetu plnenia dojednaného v Zmluve o dielo sa má zato, že náležitosti zmluvného vzťahu, t.j. práva a povinnosti strán sa budú riadiť uvedenými VOP.

Pre zmluvné strany sú záväzné údaje obsiahnuté v objednávke objednávateľa a v cenovej ponuke zhotoviteľa akceptovanej objednávateľom. Akékoľvek vedľajšie ústne dohody, ktoré nie sú obsiahnuté v Zmluve o dielo sú irelevantné. Akákoľvek zmena údajov Zmluvy o dielo musí byť písomne potvrdená oboma stranami v písomnom dodatku.

Bod 2.2

Materiály: prospekty, katalógy, výkresy, konštrukčné návrhy a iné údaje o diele sa chápu ako informatívne materiály pokiaľ nie sú výslovne dodávateľom prehlásené za záväzné.

Bod 2.3

Zhotovenie montovaných stavieb s omietkou podľa špecifikácie uvedenej v objednávke/jednoduchom náčrte pôdorysu, vykoná zhotoviteľ riadne v dohodnutom termíne, podľa najlepšieho svedomia. Uzatvorením Zmluvy o dielo objednávateľ súhlasí s technickým vyhotovením diela, podľa ponúknutého technického zhotovenia výrobcom. Objednávateľ je oboznámený s tým, že stavby, ktoré sú predmetom zmluvy, nie sú vodotesné v miestach kontaktu stavby s podkladom a zhotoviteľ nie je zodpovedný za fyzický jav zvaný kondenzácia, ani za prienik vody do stavieb v priestore medzi spodnou hranou steny stavby a podkladom. Na základe dlhoročných skúseností zhotoviteľ poskytne objednávateľovi rady, ako dané javy odstrániť, prípadne minimalizovať. Objednávateľ berie na vedomie, že ponúkané stavby nie sú murované, nie sú pevne spojené s podkladom a z tohto dôvodu môžu vzniknúť malé odchýlky. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na malé odchylky zmien v konštrukcii diela, pokiaľ tieto zmeny nemajú zásadný vplyv na fukčnosť a vzhľad diela (jedná sa najmä o presné umiestnenie doplnkov – okien, dverí, spojov). Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že súčasťou objednaného diela (ponúkanej stavby) nie je elektroinštalácia, vodoinštalácia a stavbárske práce (vyhotovenie podkladu, škárovanie stien, utesnenie priestoru medzi stavbou a podkladom).

Bod 2.4

Zhotoviteľ si ponecháva vlastnícke a autorské právo ku katalógom, internetovému obsahu, vlastným vyhotovením fotiek diela, a to bez výhrad. Objednávateľ nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať, rozmnožovať alebo inak sprístupňovať tretím osobám akékoľvek materiály súvisiace s dielom, ktoré je predmetom zmluvy o dielo.

Bod 2.5

Objednávateľ, ktorým je fyzická osoba – spotrebiteľ, berie na vedomie, že s poukazom na ustanovenie § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, nakoľko predmet plnenia, ktorý mu je poskytnutý zhotoviteľom je vyrobený na mieru podľa požiadaviek zadaných objednávateľom.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy výlučne za okolností vymedzených ustanoveniami § 648 ods. 2 Občianskeho zákonníka. V takomto prípade je objednávateľ povinný vykonať demontáž ako aj odoslanie dodaného diela bez poškodenia predmetu diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo s jeho doručením na adresu sídla zhotoviteľa.

 

Článok 3

Kvalitatívne a ostatné požiadavky realizácie plnenia

Bod 3.1

Plnením sa rozumie zhotovenie diela, ktoré dodávateľ zrealizuje pre objednávateľa včas, riadne, v kvalite a technickom vyhotovení akceptovanom podpisom objednávateľa na Preberacom protokole, v súlade so špecifikáciami objednávateľa podľa Zmluvy o dielo, resp. jej písomnými dodatkami.

Bod 3.2

Podkladmi k realizácii sú s ohľadom na predmet plnenia najmä:

 • objednávka so špecifikáckou stavby,
 • jednoduchý náčrt pôdorysu stavby,
 • požiadavky zhotoviteľa na podklad pod stavbu, ktorý si vyhotovuje objednávateľ podľa bodu článku 3 bod 3.3 týchto VOP a
 • zálohová faktúra.

Uvedené podklady k realizácií sa týkajú tak vykonania prác, ako aj použitia materiálov, dielcov, montáže a iného, ktoré je nevyhnutné pre riadnu realizáciu plnenia Zmluvy o dielo tak, aby predmet plnenia Zmluvy o dielo mohol riadne slúžiť k svojmu účelu.

Bod 3.3

Objednávateľ sa uzatvorením Zmluvy o dielo zaväzuje, že si pred samotnou montážou diela vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vzniku škody, v súlade s požiadavkami zhotoviteľa na kvalitu a technickú funkčnosť, vyhotoví základ pod stavbu, ktorý musí byť minimálne  7-10 dní pred samotným dňom realizácie diela riadne zhotovený a pripravený tak, aby dielo, ktoré je predmetom zmluvy spoľahlivo spĺňalo účel, pre ktorý je určené.

Bod 3.4

Objednávateľ sa uzatvorením Zmluvy o dielo zaväzuje, že základ pod stavbou bude splňať Technické požiadavky na základ stavby, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP a zároveň základ pod stavbou bude spĺňať všetky nasledovné kritériá:

 • základ pod stavbou musí byť zhotovený zo železobetónovej platne alebo zámkovej dlažby so základovými pätkami o rozmere min. 30×30 cm;
 • základ pod stavbou musí byť širší aspoň o 10 cm ako je šírka stavby a taktiež dlhší aspoň o 10 cm ako je dĺžka stavby v objednávke vyplnenej podľa článku 5, cenovej ponuky a jej akceptácií;
 • základ pod stavbou musí byť vodorovný; maximálna povolená odchýlka je 30 mm;
 • v prípade, že základ pod stavbou bude zhotovený zo zámkovej dlažby, základ pod stavbou musí obsahovať betónové podložie pod kockami zámkovej dlažby umiestnené v miestach kotvenia stavby k základu a zároveň v miestach spoja stien stavby podľa pokynov zhotoviteľa; o skutočnosti, že stavba bude umiestnená na základ zhotovený zo zámkovej dlažby je objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa najneskôr do 10 dní od uzatvorenia Zmluvy o dielo podľa týchto VOP.

Bod 3.5

Objednávateľ berie na vedomie, že ak podklad pod stavbou nebude zhotovený podľa bodu 3.4 týchto VOP, zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie nákladov spojených s výjazdom na miesto plnenia (dodania diela) v paušálnej výške 300 EUR s DPH a zároveň objednávateľ je povinný upraviť podklad pod stavbu podľa našich požiadaviek; to neplatí, ak objednávateľ i napriek nevyhovujúcemu podkladu súhlasí s vykonaním diela, čo je svojim podpisom povinný potvrdiť na Preberacom protokole o prevzatí a odovzdaní staveniska/diela.

Bod 3.6

Technické požiadavky na podklad stavby tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Stiahnuť si ich môžete tu –  Technické požiadavky na podklad 3PO.

Bod 3.7

Objednávateľ berie na vedomie, že tolerancia rozmerov dodaného diela z konštrukčných dôvodov môže byť maximálne 10 cm podľa pôvodných rozmerov pôdorysu stavbu objednaného diela objednávateľom.

Bod 3.8

Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný najneskôr v deň montáže diela splniť vo vzťahu k príslušnému stavebnému úradu (ku ktorému vystupuje v pozícii stavebníka) všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to aj napriek tomu, že do dňa úplného zaplatenia kúpnej ceny bude dielo vo vlastníctve zhotoviteľa. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že akékoľvek sankcie, ktoré mu boli uložené príslušným stavebným úradom, nie je oprávnený uplatňovať u zhotoviteľa.

 

Článok 4

Spôsob realizácie plnenia

Bod 4.1

Zhotoviteľ zrealizuje plnenie vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia, a to až do konečného odovzdania a prevzatia riadne zrealizovaného plnenia predmetu zmluvy objednávateľovi.

Bod 4.2

Zhotoviteľ môže zadať časť plnenia alebo celú realizáciu plnenia Zmluvy o dielo tretej osobe (partnerskej montážnej firme).

 

Článok 5

Spôsob objednania diela

Bod 5.1

Objednávateľ si objedná vyhotovenie, dodanie a montáž diela, pokiaľ v Zmluve o dielo nie je uvedené inak, spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach.

Bod 5.2

Objednávku diela je možné vykonať písomne na adresu sídla zhotoviteľa, e-mailom na adresu: info@garazenakluc.sk, alebo vytvorením prostredníctvom konfigurátora na webovom sídle zhotoviteľa – www.garazenakluc.sk/konfigurátor. Zmena objednávky môže byť uskutočnená po písomnom odsúhlasení zhotoviteľa najneskôr do 7 dní odo dňa uhradenia zálohovej faktúry bezplatne. Objednávateľom požadovaná zmena je záväzná po vyhotovení písomného dodatku k Zmluve o dielo, pričom objednávateľ berie na vedomie povinnosť uhradiť novú cenu diela určenú zhotoviteľom v závislosti od rozsahu požadovaných zmien. V prípade, ak objednávateľ nebude akceptovať novú cenu diela a neuzavre tak dodatok k Zmluve o dielo, bude pre zmluvné strany naďalej záväzná pôvodná Zmluva o dielo.

Minimálne obsahové náležitosti Objednávky sú:

 • meno/obchodné meno objednávateľa,
 • adresu alebo sídlo objednávateľa,
 • presnú špecifikáciu diela (rozmery, vzhľad, okná, dvere a pod.),
 • najneskorší žiadaný termín dodania (napr. „dielo žiadam zhotoviť najneskôr do …“ , pričom termín dodania nemôže byť kratší, ako lehota uvedená v bode 8.5 týchto VOP) a miesto plnenia s uvedením identifikácie pozemku podľa stavu evidencie v katastri nehnuteľností.

 

Článok 6

Dojednaná cena za dielo

Bod 6.1

Dojednaná cena za včasnú a riadnu realizáciu plnenia Zmluvy o dielo je stanovená dohodou strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. Ak nie je uvedené inak, cenou sa rozumie cena bez DPH, ktorá bude účtovaná v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Bod 6.2

Cena diela sa riadi cenníkom určeným zhotoviteľom v čase akceptovania objednávky. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo osobne dohodnúť s konkrétnym objednávateľom cenové a platobné podmienky konkrétneho objednaného diela, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv.

Bod 6.3

Zľavy a akékoľvek iné zmeny z cenníkovej ceny diela podliehajú osobnej dohode zmluvných strán. Objednávateľ, ktorý získa zľavu z cenníkovej ceny, súhlasí s možným predĺžením doby dodania a zmontovania diela súvisiacej s akýmkoľvek problémom, ktorý vznikol na strane zhotoviteľa.

Bod 6.4

Poškodenie a zničenie diela po prechode nebezpečenstva škody na objednávateľa podľa bodu 9.5 týchto VOP nemá vplyv na povinnosť objednávateľa riadne a včas zaplatit cenu za zrealizované dielo.

Bod 6.5

Ak nie je písomne dohodnuté inak, dojednaná cena podľa objednávky zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na riadnu a včasnú realizáciu plnenia podľa objednávky, vrátane zisku a nákladov na dopravu a iné náklady vzťahujúce sa k predmetu plnenia zmluvy o dielo. Nakladanie s odpadmi vzniknutými na mieste vyhotovenia diela pri zhotovovaní diela je povinný na svoje náklady a zodpovednosť vykonať objednávateľ.

Bod 6.6

Dojednaná cena zahŕňa všetky montážne práce, materiály, súčasti a pod., ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu plnenia Zmluvy o dielo tak, aby predmet plnenia mohol riadne slúžiť svojmu účelu. Zhotoviteľ nevykonáva murárske práce, elektrikárske práce a ani tesnenie spojov jednotlivých častí diela.

Bod 6.7

Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodov zhotoviteľom poskytnutej chybnej cenovej ponuky alebo iného opomenutia zo strany zhotoviteľa pri dojednávaní ceny, a to tak z pohľadu nákladov na plnenie, ceny plnenia, okolností miesta plnenia, času plnenia alebo iných okolností, ktoré s ohľadom na svoju odbornú starostlivosť mal zhotoviteľ brať do úvahy pri dojednávaní ceny plnenia.

 

Článok 7

Fakturácia a platobné podmienky

Bod 7.1

Objednávateľ sa zaväzuje do 7 dní od uzatvorenia Zmluvy o dielo uhradiť zálohu z celkovej ceny za dielo vo výške 70% z celkovej ceny za dielo (ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak). Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi Zálohovú faktúru, ktorá je súčasťou Zmluvy o dielo. V prípade, že záloha podľa prvej vety tohto bodu nebude spôsobom podľa bodu 7.5 týchto VOP riadne zaplatená ani v lehote 30 dní odo dňa jej splatnosti, Zmluva o dielo automaticky zaniká nasledujúci kalendárny deň po uplynutí tejto lehoty.

Bod 7.2

Po vykonaní diela Zhotoviteľom, ktoré je ukončené podpísaním preberacieho protokolu podľa bodu 8.2 týchto VOP objednávateľom uhradí objednávateľ zvyšnú časť ceny diela t.j. 30% z celkovej ceny za dielo v hotovosti, resp. platobnou kartou bezodkladne, t.j. v deň podpísania preberacieho protokolu osobám určených zhotoviteľom na zhotovenie diela.

Bod 7.3

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za skutočne realizovaný rozsah plnenia uvedený v Zmluve o dielo, v rámci dojednaného rozsahu a za dojednanú cenu (pri použití dojednaných jednotkových cien). Podmienkou zaplatenia faktúry je vyúčtovanie zrealizovaného plnenia overiteľným spôsobom. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo doúčtovať vo faktúre nadštandardné služby (napr. nadštandardná stavebná úprava), ktorých celková suma bude objednávateľovi oznámená elektronicky prostredníctvom e-mailu pred ich samotným vykonaním.

Bod 7.4

Pri omeškaní objednávateľa so zaplatením má zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania až do úplneho zaplatenia celého diela.

Bod 7.5

Za deň splnenia peňažného záväzku je považovaný deň pripísania dlžnej čiastky v prospech účtu zhotoviteľa.

Bod 7.6

Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne znižovať výšku platby.

Bod 7.7

Ak vznikne pri dodaní diela alebo pri montáži nutnosť realizácie prác naviac vinou objednávateľa (napr. nepresná alebo neúplna príprava podkladu pre umiestnenie diela), uhradí objednávateľ po predchádzajúcom odsúhlasení so zhotoviteľom tieto práce naviac podľa skutočných nákladov vynaložených zhotoviteľom vo vyúčtovacej faktúre. V prípade, že k vzájomnému odsúhlaseniu prác naviac nedôjde, zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy.

 

Článok 8

Miesto plnenia, dodacia lehota, dodacie podmienky, stavebná pripravenosť

Bod 8.1

Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ nechá vyrobiť dielo, ktoré objednávateľovi následne dodá, vykoná jeho montáž a osadenie, vrátane príslušenstva uvedeného v objednávke, za podmienok určených vo VOP pokiaľ Zmluva o dielo neustanoví inak.

Bod 8.2

Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v deň zhotovovania diela v stave umožňujúcom zhotovenie diela, a to najmä s ohľadom na bod 3.4 týchto VOP. O prevzatí staveniska obe zmluvné strany spíšu preberací protokol, súčasťou ktorého je aj protokol o prevzatí a odovzdaní samotného diela.

Bod 8.3

Dodávateľ dodá dielo v mieste a čase určenom v Zmluve o dielo. O dodaní diela obe zmluvné strany spíšu preberací protokol, súčasťou ktorého je aj protokol o prevzatí a odovzdaní staveniska

Bod 8.4

Preberací protokol spísaný podľa bodu 8.2 a 8.3 týchto VOP musí obsahovať najmä:

 • číslo zmluvy,
 • meno a priezvisko prípadne obchodné meno oboch zmluvných strán,
 • vyhlásenia zmluvných strán týkajúce sa pripravenosti základu pod stavbou podľa bodu 3.4 týchto VOP,
 • vyhlásenia objednávateľa podľa bodu 3.5 týchto VOP,
 • miesto, dátum dodania a
 • podpis oboch zmluvných strán.

Bod 8.5

V prípade, že objednávateľ:

 • odmietne bezdôvodne prevziať dielo, alebo
 • sa nedostaví na Zmluvou o dielo určený termín (bod 8.9 týchto VOP ) odovzdania a prevzatia diela,

považuje sa Dielo za riadne, včas a bez vád a nedorobkov odovzdané zhotoviteľom a Objednávateľom prevzaté:

 • dňom bezdôvodného odopretia prevzatia Diela, alebo
 • nedostavením sa na Zmluvou o dielo určený termín (bod 8.9 týchto VOP ) odovzdania a prevzatia Diela.

Bod 8.6

Miesto zhotovenia diela je uvedené v objednávke. Objednávateľ pred začatím realizácie plnenia sa uzatvorením Zmluvy o dielo zaväzuje, že žiadne okolnosti nebránia riadnej a včasnej realizácii plnenia. Zmenu miesta plnenia musí objednávateľ zhotoviteľovi písomne včas oznámiť. Článok 3 týmto nie je dotknutý. Pokiaľ zmenou miesta plnenia zhotoviteľovi vzniknú vyššie náklady, objednávateľ je povinný tieto náklady doplatiť vo vyúčtovacej faktúre.

Bod 8.7

Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré bránia alebo môžu brániť riadnej alebo včasnej realizácii plnenia, alebo môžu mať vplyv na zvýšenie dojednanej ceny (najmä zle pripravený podklad pod dielo/okolie diela, nutné drobné stavebné úpravy okolia montáže diela, nevhodné klimatické podmienky a pod.), alebo zmenu termínu alebo iných dojednaní, oznámi to objednávateľ zhotoviteľovi, resp. zhotoviteľ objednávateľovi, písomne alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu bez zbytočného odkladu.

Bod 8.8

Zmluvne dohodnutý termín pre zhotovenie a dodanie diela je 8 – 10 týždňov a začína plynúť odo dňa úhrady zálohy podľa bodu 7.1 týchto VOP. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na predĺženie termínu dodávky atypických a na zhotovenie a montáž náročných stavieb, o čom sa zaväzuje objednávateľa informovať pred samotným uzatvorením Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri každej zákazke sa snaží urobiť všetko pre to, aby dielo bolo zákazníkovi dodané v čo najkratšom čase.

Bod 8.9

Termín zhotovenia diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi včas pred jeho vykonaním výlučne telefonicky alebo e-mailom, čo objednávateľ berie na vedomie. Deň zhotovenia diela je zároveň podľa týchto VOP termínom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ sa zhotoviteľ a objednávateľ nedohodnú písomne na inom termíne.

Bod 8.10

Termín zhotovenia diela je možné predĺžiť v prípadoch, ak:

 1. subdodávatelia, ktorých činnosť kauzálne súvisí s plnením zhotoviteľa, preukázateľne neplnia svoje povinnosti riadne a načas, prípadne omeškanie dodávky súvisí s technologickými problémami výroby, prípadne inými problémami, pričom zhotoviteľ túto skutočnosť oznámi objednávateľovi písomne alebo elektronicky prostredníctvom e-mailom bez zbytočného odkladu,
 2. nastane okolnosť, ktorá má charakter vyššej moci, a to najmä prekážka majúca pôvod v nepriaznivých klimatických podmienkach (bod 8.19 týchto VOP) , ktoré nebolo možné vopred očakávať a za ktorých nie je technologicky možné dodržať termín zhotovenia diela podľa Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa týchto VOP alebo v tejto súvislosti možné zabezpečiť ochranu života a zdravia zamestnancov alebo iných poverených osôb, ktoré môžu byť vystavené nebezpečenstvu havárie pri prevoze, pracovnému úrazu, ochoreniu, či inému poškodeniu zdravia alebo ohrozeniu života, pričom zhotoviteľ túto skutočnosť oznámi objednávateľovi telefonicky alebo písomne prostredníctvom e-mailom bez zbytočného odkladu,
 3. sa na tom po uzatvorení Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa týchto VOP objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú.

Bod 8.11

Termín realizácie sa predĺži o počet nepriaznivých a nebezpečných dní popísaných vo VOP.

Bod 8.12

Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie zhotoviteľa nemožným, jeho povinnosť zhotoviť dielo zaniká.

Bod 8.13

Zhotoviteľ je povinný telefonicky alebo písomne prostredníctvom e-mailu informovať objednávateľa o okolnostiach, ktoré bránia alebo môžu brániť alebo inak sťažovať riadne a včasne zrealizovať plnenia, a to ihneď po vzniku takej okolnosti, inak zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne objednávateľovi a včasné neinformovanie objednávateľa podľa tohto bodu VOP je považované za podstatné porušenie povinnosti.

Bod 8.14

Pokiaľ je zhotoviteľovi znemožnené vykonať zhotovenie diela z dôvodov na strane objednávateľa resp. súvisiace s objednávateľom, zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi poplatok za skladovanie vo výške 5 € s DPH denne až do zhotovenia diela. V prípade, že sa objednávateľ so zhotoviteľom písomne dohodne na odklade termínu montáže z opodstatnených dôvodov (nevystavenie stavebného povolenia, odcestovanie, ochorenie a pod.), poplatok za skladovanie môže byť objednávateľovi odpustený, prípadne sa môžu dohodnúť na jeho inej výške.

Bod 8.15

Pokiaľ sa vec dodáva aj s montážou, dodanie veci nastane až v okamžiku ukončenia montáže.

Bod 8.16

Objednávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť prístupových ciest a dostupnosť miesta montáže. Príjazd a miesto montáže musí byť prístupné pre vozidlá do hmotnosti 3,5 tony.

Bod 8.17

Pokiaľ zhotoviteľ nedodá dielo do 10-tich týždňov na určené miesto a preukáže sa, že za oneskorenie dodania je zodpovedný zhotoviteľ, objednávateľ je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5 € s DPH za každý deň omeškania; to neplatí, ak k omeškaniu dôjde z dôvodov uvedených v článku 8 bod 8.6 týchto VOP.

Bod 8.18

Zhotoviteľ nie je povinný poistiť dielo v priebehu prepravy pokiaľ v Zmluve o dielo nie je stanovené inak.

Bod 8.19

Zhotoviteľ upozorňuje objednávateľa na skutočnosť, že dodávka diela ako aj jeho montáž môže byť vykonaná výlučne v prípade, ak vonkajšia teplota prostredia neklesne pod -2 stupne Celzia a nestúpne nad 30 stupňov Celzia. Zhotoviteľ je oprávnený v rámci riadneho a včasného dodania a montáže diela nedodať, nenastúpiť či prerušiť práce v prípade nepriaznivého počasia v nasledujúcich alternatívach: teplota v deň dodania počas 8 hodinovej smeny je nižšia než -2 stupne celzia a vyššia ako 30 stupňov celzia, silný dážď alebo silné sneženie, nadmerne silný vietor znemožňujúci manipuláciu a montáž.

 

Článok 9

Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody

Bod 9.1

Ustanovenie článku sa vzťahuje na práva a povinnosti medzi zhotoviteľom a objednávateľom v prípade, že objednávateľ vec užíva, ale ešte k nej nenadobudol vlastnícke právo.

Bod 9.2

Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa dňom úplného uhradenia fakturovanej celkovej ceny diela dohodnutej v Zmluve o dielo vrátane zákonnej sadzby DPH.

Bod 9.3

Výhradný vlastník diela až do jeho úplného zaplatenia objednávateľom je zhotoviteľ (výhrada vlastníctva).

Bod 9.4

Až do okamihu, kedy sa objednávateľ stane vlastníkom diela, je objednávateľ povinný dielo udržiavať na svoje náklady v riadnom stave. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo vzniku vady na diele po jeho zhotovení, avšak pred jeho úplným zaplatením, je objednávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne alebo e-mailom oznámiť zhotoviteľovi. Pokiaľ sa jedná o poškodenia, za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ, je objednávateľ povinný zabezpečiť na svoje náklady opravu diela. Objednávateľ však v takom prípade nie je oprávnený meniť technické vlastnosti diela bez písomného súhlasu zhotoviteľa. Objednávateľ nesmie do doby, než sa stane vlastníkom diela, dať dielo do užívania tretej osobe, nesmie ho predať ani prenajať ani ho inak zaťažiť v prospech tretej osoby.

Bod 9.5

Nebezpečenstvo škody na dielo prechádza na objednávateľa okamžite po dodaní diela na mieste plnenia určeného v zmluve.

 

Článok 10

Záruka, záručné podmienky, zodpovednosť za vady

Bod 10.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo má v dobe prevzatia objednávateľom a počas záručnej doby dohodnuté vlastnosti a bude riadne a bez vád spôsobilé k užívaniu podľa svojho charakteru a účelu. Ak nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba na realizované plnenie je 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa konečného odovzdania realizovaného plnenia objednávateľovi a podpísaním odovzdávacieho protokolu. Záruku za kvalitu diela preberá zhotoviteľ so záväzkom, že zhotovené dielo a konštrukcia diela bude po určenú dobu spôsobilé k užívaniu na obvyklý alebo dohodnutý účel, a že si dielo zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.

Bod 10.2

Objednávateľ je v okamihu preberania diela a podpisovania preberacieho protokolu povinný si dielo dôkladne prehliadnuť a prípadné vady ako aj nesprávnosť dodaného príslušenstva k dielu oznámiť zhotoviteľovi pri preberaní diela v preberacom protokole.

Bod 10.3

Zhotoviteľ zodpovedá za vady na diele, ktoré vzniknú v dobe trvania záruky.

Bod 10.4

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností objednávateľa upravených týmito VOP, najmä:

 • mechanickým poškodením jednotlivých elementov diela,
 • chybným alebo nedbalým zaobchádzaním s dielom,
 • preťažením diela,
 • nevhodným prevádzkovým prostredím,
 • podkladom pod stavbou zhotoveným v rozpore s bodom 3.4 týchto VOP
 • mechanickým zásahom do diela.

Bod 10.5

Zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za vady vzniknuté porušením povinností podľa týchto VOP súvisiacich s využitím diela, ktoré na ňom vznikli pri prechode nebezpečia škody na dielo, ako aj za vady vzniknuté v dôsledku vonkajších zásahov a vplyvov tretích osôb.

Bod 10.6

Objednávateľ berie na vedomie, že stavby dodávané zhotoviteľom sú oceľové, nie sú vodotesné a zhotoviteľ nie je zodpovedný za fyzický jav zvaný kondenzácia, ani za prienik vody do stavieb v priestore medzi spodnou hranou steny stavby a podkladom, ktorý si zhotovuje objednávateľ, ani za prienik vody v priestore medzi tesnením sekcionálnej garážovej brány a podkladom. V prípade, že sa preukáže, že akákoľvek vada diela príčinne súvisí s vlastnosťami podľa prvej vety tohto bodu, nie je možné záruku uplatniť na takto vzniknutú vadu.

Bod 10.7

Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vád tieto vady písomne oznámiť alebo prostredníctvom diaľkovej komunikácie na adresu uvedenú v záhlaví týchto VOP zhotoviteľovi a uviesť: číslo zmluvy, popis vady (ako sa prejavuje), detailnú fotodokumentáciu, telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude so zhotoviteľom komunikovať za účelom odstránenia vád.

Bod 10.8

Ak objednávateľ uplatní reklamáciu, zhotoviteľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť objednávateľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia objednávateľa, ktoré z práv podľa § 648 a nasl. Občianskeho zákonníka uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu diela na mieste zhotovenia, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Zhotoviteľ po vzhliadnutí zaslanej fotodokumnetácie môže vykonať obhliadku za účelom náležitého objasnenia reklamácie na mieste zhotovenia diela, pričom bezodkladne písomne objednávateľovi oznámi deň a čas plánovanej obhliadky, na ktorej je objednávateľ povinný zúčastniť sa osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. V prípade, ak nebude možné pre neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety vykonať obhliadku na v deň a v čase stanovenom zhotoviteľom, považuje sa reklamácia za neopodstatnenú a na reklamáciu sa neprihliada.

Bod 10.9

Zhotoviteľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu zhotoviteľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť objednávateľovii ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; v ostatním sa na reklamáciu vád tovaru primerane použijú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Bod 10.10

V prípade, že vada bude preukázaná a oprávnená, zhotoviteľ v určenom čase určí termín a spôsob odstránenia vady.

Bod 10.11

Zhotoviteľ bezplatne odstráni vady diela, za ktoré zodpovedá a ktoré boli reklamované počas trvania záručnej doby. Uplatnením reklamácie je plynutie záručnej doby prerušené a pokračuje plynúť po obojstranne protokolárnom potvrdení odstránení reklamovanej vady.

Bod 10.12

Zhotoviteľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie zhotoviteľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť objednávateľovii ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; v ostatnom sa na reklamáciu vád tovaru primerane použijú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Bod 10.13

Objedávateľovi zaniká právo z vád diela a tiež z vád, na ktoré sa vzťahuje záruka v nasledujúcich prípadoch:

 • vzniknuté vady neoznámi riadne, včas a v súlade s VOP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
 • porušil podmienky správneho zaobchádzania s dielom.

 

Článok 11

Preberacie konanie

Bod 11.1

Zhotoviteľ riadne a včas odovzdá objednávateľovi zrealizované plnenie a zároveň Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované plnenie, riadne, včas a podľa dojednaní prevziať a zaplatiť dojednanú cenu.

Bod 11.2

Pod riadnym odovzdaním zrealizovaného plnenia sa považuje odovzdanie plnenia včas v dojednanom množstve, dojednanej kvalite, bez vád, so všetkými podkladmi, ktoré sú podľa charakteru plnenia vyžadované právnymi alebo technologickými predpismi a vzájomnými dojednaniami alebo inak nevyhnutné k tomu, aby predmet plnenia mohol riadne plniť svoj účel.

Bod 11.3

Priebehom preberacieho konania sa rozumie objednávateľom skontrolované dielo a jeho prevzatie. Výsledkom preberacieho konania je spísanie Preberacieho protokolu podľa bodu 8.2 a 8.3 týchto VOP.

Bod 11.4

Ak zhotoviteľ nesúhlasí s objednávateľom ohľadom vytknutých vád, nedorobkov alebo nedostatkov plnenia, je povinný to uviesť v Preberacom protokole. V prípade, ak neuvedie o tom záznam alebo záznam odmietne podpísať, má sa za to, že nemá výhrady voči zápisu objednávateľa.

Bod 11.5

Zápis o preberacom konaní a Preberací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom je považovaný za dohodu o všetkých zápisoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých strana písomne prehlási, že s nimi nesúhlasí.

Bod 11.6

Objednávateľ berie na vedomie, že podpisom preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní staveniska/diela zhotoviteľ poveruje zodpovedného vedúceho montážneho tímu.

Bod 11.7

Ak objednávateľ v Zápise z preberacieho konania popísal vady, nedorobky alebo iné nedostatky a uviedol ako sa prejavujú, má sa za to, že tým požaduje od zhotoviteľa ich bezplatné odstránenie v lehote 30 pracovných dní, ak nie sú písomne dohodnuté iné podmienky. Pre odstránenie vád a nedorobkov, zistených v rámci preberacieho konania, sa použijú ustanovenia o odstránení vád reklamovaných v záručnej dobe.

 

Článok 12

Zmluvné pokuty

Bod 12.1

Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou plnenia, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 € za každý deň omeškania, okrem omeškania vzniknutého z dôvodu uvedeného v bode 8.6 VOP .

Bod 12.2

Zmluvné pokuty musia byť uplatnené písomne a sú splatné do 30 dní od ich doručenia.

Bod 12.3

Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho povinnosti plnenie riadne dokončiť, ani ostatných povinností podľa dojednaní, vrátane zodpovednosti za náhradu škody, sankcií a ostatných nákladov v tejto súvislosti, ktoré vznikli objednávateľovi, ktoré sa do výšky pokuty nezarátavajú.

 

Článok 13

Doručovanie

Za adresu na doručovanie všetkých písomností sa považuje adresa uvedená v objednávke okrem prípadov, v ktorých si zmluvné strany písomne pred odoslaním objednávky doručili oznámenie o inej adrese. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade jej neúspešného doručenia, a to v deň jej vrátenia odsielateľovi. Pri písomnostiach odosielaných faxom alebo e-mailom sa za deň doručenia považuje deň odoslania. Za týmto účelom sa údaje uvedené v záhlaví považujú za rozhodujúce, pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana neoznámi zmenu údajov na doručovanie.

 

Článok 14

Ostatné dojednania

Bod 14.1

Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto VOP, nie je žiadna strana oprávnená postúpiť svoju pohľadávku z obchodného vzťahu tretej osobe bez vopred daného súhlasu druhej strany, a to ani po zániku ich obchodného vzťahu.

Bod 14.2.

Okrem prípadov, výslovne uvedených v týchto VOP nie je ani jedna zo strán oprávnená započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke druhej strany bez vopred daného písomného súhlasu druhej strany, a to ani po zániku ich obchodného vzťahu. Týmto nie jej doktnutý bod 3.5 týchto VOP.

Bod 14.3

Strany nepovažujú žiadne z ustanovení týchto VOP za také, ktoré by bolo v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich záväzkového vzťahu alebo by malo charakter nekalej zmluvnej podmienky a v prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP odchyľujú od zaužívaných alebo zákonom usmerňovaných štandardov, strany akceptáciou týchto VOP potvrdzujú, že pre toto odchýlenie existuje spravodlivý dôvod, vyplývajúci z predmetu, povahy a okolností dojednaného plnenia.

 

Článok 15

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia, nakladanie s odpadmi

Bod 15.1

Zhotoviteľ je povinný pri realizácii plnenia dodržiavať plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe, ktorá je miestom plnenia a s ktorým sa má za povinnosť oboznámiť pred realizáciou plnenia, vrátane rešpektovania všetkých pokynov stavbyvedúceho a osôb oprávnených vo vzťahu k stavenisku.

Bod 15.2

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne predpisy o ochrane BOZP, predpisy o ochrane pred požiarmi, o ochrane životného prostredia ako aj všetky ostatné právne predpisy a technologické postupy, vzťahujúce sa na predmet plnenia a jeho realizáciu.

Bod 15.3

Zhotoviteľ nie je povinný pred začatím realizácie plnenia preukázať objednávateľovi všetky potrebné licencie, získané certifikáty, povolenia a pod. a absolvovať školenia, ktoré v zmysle platných právnych a technologických predpisov sú potrebné k vykonávaniu činnosti, ktorá je predmetom plnenia, ak si ich objednávateľ sám písomne nevyžiada.

 

Článok 16

Záverečné ustanovenia

Bod 16.1

Uvedenými VOP sa riadi zmluvný vzťah založený Zmluvou o dielo.

Bod 16.2

Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia zák.č. 40/1964 Z.z. Občianskym zákonníkom v platnom znení. V prípade existencie všeobecných zmluvných, obchodných alebo obdobných podmienok zhotoviteľa sa uvedené VOP na obchodný vzťah s objednávateľom neuplatnia okrem prípadov v ktorých by sa strany písomne dohodli inak.

Bod 16.3

V prípade sporu a neúspešného rokovania o urovnaní sporu, je rozhodnutie príslušného súdu vo veciach sporu všeobecný súd v Slovenskej republike podľa právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.

Bod 16.4

Objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou oznámi zhotoviteľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a elektronickú adresu pre diaľkovú komunikáciu. V prípade, že je objednávateľ právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi zhotoviteľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a elektronickú adresu pre diaľkovú komunikáciu. Odoslaním objednávky, dáva objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.. Súhlas zhotoviteľovi so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov vo všetkých svojich informačných systémoch pre účely spracovania objednávok, informovania o stave objednávok a vedenie príslušnej evidencie ako napríklad pri vybavovaní reklamácií, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a pod. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu objednávateľa zhotoviteľovi a údaje budú následne vymazané. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Objednávateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

Vypracoval: Ing. Martin Choleva, Marek Choleva, Marián Choleva  – konatelia spoločnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o.

 

V Martine, dňa 2.1.2017